وحشت

Find all information included وحشت Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

رزم شبانه هایی که شهید اسماعیل زاده برگزار می کرد دربین نیروهای تازه وارد خیلی معروف شده بود و به نوعی از آن وحشت داشتند و متوجه شده بودند.

http://mashreghnews.ir/fa/news/692595/شهیدی-که-خواب-نیروها-را-خراب-می-کرد-عکس
بنیاد خیریه "نجات کودکان" می‌گوید میلیون‌ها کودک سوری به خاطر آنکه به مدت طولانی در ترس و وحشت از جنگ به سر برده‌اند، تحت فشار شدید و در حالتی از "استرس سمی و مهلک" هستند.

http://bbc.com/persian/world-39189861
بنیاد خیریه "نجات کودکان" می‌گوید میلیون‌ها کودک سوری به خاطر آنکه به مدت طولانی در ترس و وحشت از جنگ به سر برده‌اند، تحت فشار شدید و در حالتی از "استرس مخرب" هستند.

http://bbc.com/persian/world-39189861

Last News

Last Searches