شیخ غفار الی خلخالی

Find all information included شیخ غفار الی خلخالی Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

او خود را مبارزی خونسرد می‌خواند، هیچ اتهام تروریستی را قبول ندارد، دشمن اسرائیل است و دوست فلسطین. کارلوس شغال بازمانده دورانی است که عملیات تروریستی با جنبش‌های چریکی چپ‌گرا گره خورده بود، دورانی که دیگر به سر آمده است.

http://bbc.com/persian/world-39250906

Last News

Last Searches