سرشماری اینترنتتی

Find all information included سرشماری اینترنتتی Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

اخیرا گزارش‌هایی منتشر شده با این تیتر که رشد جمعیت ایران صفر (یا حتی منفی) شده است. به نظر می‌رسد که این تیترها با واقعیت مطابقت ندارند و ظاهرا ناشی از استنباطی شتابزده از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ نفوس و مسکن ایران است که به تازگی منتشر شده.

http://bbc.com/persian/iran-features-39285459
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران نشان می دهد که در پنج سال گذشته جمعیت ایران بیشتر شده ولی فعلا میزان رشد جمعیت به یکی از پایین‌ترین رقم‌ها در بیست سال اخیر رسیده.

http://bbc.com/persian/iran-39274813
خیرت ویلدرز، رهبر حزب راست افراطی "آزادی" هلند، در نخستین روز از فعالیت های انتخاباتی خود مراکشی ها را "تفاله" خواند؛ هرچند افزود که البته "همشه شان تفاله نیستند". مطابق سرشماری سال ۲۰۱۱ هلند، بیش از ۱۶۷ هزار نفر از ساکنان این کشور متولد مراکش هستند که سومین جمعیت مهاجر به این کشور را از خارج از اتحادیه اروپا تشکیل می دهند.

http://bbc.com/persian/world-39016172

Last News

Last Searches