ریاضیات

Find all information included ریاضیات Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که در کشورهایی که سطح دینداری افرد بالاتر است، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو درس ریاضی و علوم کمتر است.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39386524

Last News

Last Searches