حکمت واحدپور

Find all information included حکمت واحدپور Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

آب، باد، خاک و آتش را در حکمت باستان چهار عنصر اصلی سازنده جهان می‌شناسند، اما سالی که گذشت، عناصر چهارگانه در ایران صورتی ویرانگر داشتند. سیل، طوفان گرد و غبار و آتش‌سوزی در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور ما قربانی گرفتند و عرصه را برای زندگی بر مردم این سرزمین تنگ کردند.

http://bbc.com/persian/iran-features-39332327
آب، باد، خاک و آتش را در حکمت باستان چهار عنصر اصلی سازنده جهان می‌شناسند، اما سالی که گذشت، عناصر چهارگانه در ایران صورتی ویرانگر داشتند. سیل، طوفان گرد و غبار و آتش‌سوزی در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور ما قربانی گرفتند و عرصه را برای زندگی بر مردم این سرزمین تنگ کردند.

http://bbc.com/persian/iran-features-39332327

Last News

Last Searches