تاچ ابرو گل آرا

Find all information included تاچ ابرو گل آرا Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

هنوز از آسترلیا به کابل نیامده بود. زنگ زدم گفتم، خداحافظ. دو سه روز بعد کابل می‌روم. در ضمن برایش خبر دادم که کتابش را در کابل تجدید چاپ کرده‌اند. دلخور شد. گفت، به صاحب همو انتشارات بگو که او ناجوان، نمی‌شد که از من لااقل یک اجازه می گرفتی؟ احوالش را در همان یکی دو روز رساندم. کسی خم به ابرو نیاورد.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39448574

Last News

Last Searches