آبیاری

Find all information included آبیاری Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

روزنامه ایران در گزارشی میدانی از استان خوزستان با تیتر «رامهرمز در آتش انتقام ایلی» نوشته است: «چند سال پیش، بین طایفه محمدی و محمد موســـایی از ایـل بهمئـی در روستای پتک جلالی از توابع باغملک که باهم نسبت خویشاوندی هم دارند، اختلاف به وجود آمد و آنقدر ریشه دواند که باعـث چنین حوادثی شد» و از جمله «خردادماه سال ۹٤ بـروز برخی اختلافات از جمله مزاحمت تلفنی، سرقت احشام و اعتراض به آبياري زمین، منجر به نخستین درگیری شد و در روستا بین این ۲ ط

https://radiofarda.com/a/f3-newsppaers-iran-review/28566938.html

Last News

Last Searches