مقطع

Find all information included  مقطع Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

دادگاه اروپایی رای داده که خودداری دولت آلمان از صدور ویزا برای یک دانشجوی دانشگاه شریف موجه بوده است. این دانشجو برای تحصیل در مقطع دکترا عازم آلمان بود اما سفارت آلمان با استناد به ارتباط دانشگاه شریف با تحقیقات نظامی در ایران از صدور ویزا خودداری کرده بود.

http://bbc.com/persian/iran-39489232
دادگاه اروپایی رای داده که خودداری دولت آلمان از صدور ویزا برای یک دانشجوی دانشگاه شریف موجه بوده است. سحر فهیمیان برای تحصیل در مقطع دکترا عازم آلمان بود اما سفارت آلمان با استناد به ارتباط دانشگاه شریف با تحقیقات نظامی در ایران از صدور ویزا خودداری کرده بود.

http://bbc.com/persian/iran-39489232

Last News

Last Searches