عکس: احترام نظامی در وسط تشک کشتی

Readable article with عکس: احترام نظامی در وسط تشک کشتی Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
میثم نصیری بعد از شکست حریفش به تماشاچیان پرشور کرمانشاهی احترام نظامی گذاشت.