پول بیت المال به جای خزانه در جیب کیست؟

Readable article with پول بیت المال به جای خزانه در جیب کیست؟ Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
بخشی از درآمدهای نفتی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ به خزانه بازنگشته است و مجلس در بودجه ۹۶ کارگروهی برای تعیین و تکلیف آن مشخص کرده است.