تهمت، گناهی بزرگی که شیطان هم از آن بیزار است!

Readable article with تهمت، گناهی بزرگی که شیطان هم از آن بیزار است! Title Obtained from تاپ ناز Website.

تهمت به قدری گناهی شنیع و زشتی است که شیطان هم از تهمت بیزار است. با اینکه شیطان از اعمال زشت و گناه استقبال می کند، ولی بعضی از گناه ها تزد شیطان نیز بسیار بد هستند. تهمت باعث نابود شدن وجهه افراد در اجتماع و همجنین آبروریزی می شود. تهمت گناهی بزرگ که شیطان […]

نوشته تهمت، گناهی بزرگی که شیطان هم از آن بیزار است! اولین بار در تاپ ناز پدیدار شد.


Information

Last News