پلیس تهران مسئولیت حمله به معترضان موسسه ثامن را نپذیرفت؛ «خودسر» بودند

Readable article with پلیس تهران مسئولیت حمله به معترضان موسسه ثامن را نپذیرفت؛ «خودسر» بودند Title Obtained from صدای آمریکا Website.
در پی انتشار فیلم حمله پلیس به تجمع کنندگان مقابل موسسه مالی ثامن، رئیس پلیس تهران مامورانی که تجمع کنندگان را کتک زدند «ماموران سرخود» خواند.

Last News