شلیک موشک از ایران به مواضع داعش در سوریه؛ پیام تهران چیست ، پیامدها کدامند؟

Readable article with شلیک موشک از ایران به مواضع داعش در سوریه؛ پیام تهران چیست ، پیامدها کدامند؟ Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
سپاه پاسداران ایران درباره جزئیات حمله‌ای موشکی به اهدافی در فاصله ششصد کیلومتری و در خاک سوریه توضیح داده.

Last News