بانک مرکزی ایران: سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نگران نباشند

Readable article with بانک مرکزی ایران: سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نگران نباشند Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
بانک مرکزی ایران می‌گوید سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نگران نباشند چون این موسسه یا مجوز می‌گیرد یا با موسسه‌ای دیگر، ادغام می‌شود.

Information

Last News