رییس پلیس تهران تجمع در مقابل موسسات مالی را غیرقانونی اعلام کرد

Readable article with رییس پلیس تهران تجمع در مقابل موسسات مالی را غیرقانونی اعلام کرد Title Obtained from radiofarda Website.
رییس پلیس و فرمانده انتظامی تهران روز دوشنبه ۲۹ خرداد گفت: تجمع در مقابل مؤسسات مالی «قانونی» نیست.

Last News