یادداشت: هفت پرده بنیادگرایی در کردستان ایران

Readable article with یادداشت: هفت پرده بنیادگرایی در کردستان ایران Title Obtained from radiofarda Website.
یک: زمانی که زندانیان سیاسی کردستان در واپسین ماههای حکومت پهلوی از زندان آزاد شدند، احتمالا حتی یک فرد مذهبی و معتقد به اسلام سیاسی در میان آنها نبود. برعکس سراسر ایران که اسلامی‌ها بخشی از زندانیان سیاسی را تشکیل می‌دادند ( با دو محوریت طرفداران خمینی و طرفداران علی شریعتی) همه زندانیان سیاسی کردستان به گروههای چپ و ملی و دمکرات تعلق داشتند.

Information

Last News

Last Posts