فعالیت کشتی‌های ماهی‌گیری در استان بوشهر «متوقف شد»

Readable article with فعالیت کشتی‌های ماهی‌گیری در استان بوشهر «متوقف شد» Title Obtained from radiofarda Website.
به دنبال کشته‌شدن یک ماهیگیر ایرانی در درگیری با نیروهای مرزبانی عربستان سعودی٬ فعالیت کشتی‌های ماهیگیری در استان بوشهر متوقف شد.

Last News