تصمیم اردوغان برای بازگشت به حزب عدالت و توسعه

Readable article with تصمیم اردوغان برای بازگشت به حزب عدالت و توسعه Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رئیس جمهور ترکیه قصد دارد در صورتی که مردم این کشور در همه پرسی اصلاح قانون اساسی به تغییر نظام سیاسی رای مثبت دهند، بار دیگر به حزب عدالت و توسعه بازگردد.

Last News