بسیج امکانات کشور برای حل مسائل استان خوزستان

Readable article with بسیج امکانات کشور برای حل مسائل استان خوزستان Title Obtained from مشرق نیوز Website.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به منشاء داخلی تشکیل ریزگردها، مهمترین رسالت دستگاه های مسئول در این زمینه را شناسایی و مطالعه مناطق اصلی تشکیل ریزگردها عنوان کرد.

Last News