اژدهای مخارج و حقوق و عیدی شب عید

Readable article with اژدهای مخارج و حقوق و عیدی شب عید Title Obtained from مشرق نیوز Website.
باز هم روزهای آخر سال و گرانی اقلام مصرفی خانوار. باز هم عیدی‌هایی که به جایی نمی‌رسند، باز هم..... گزارش پیش رو درددل مختصری از سنگینی مخارج شب عید از سوی قشر ضعیف جامعه یعنی کارمندان معمولی دولت است.

Last News