آسیب‌شناسی پژوهش‌های جدید در خصوص شهید ‌صدر

Readable article with آسیب‌شناسی پژوهش‌های جدید در خصوص شهید ‌صدر Title Obtained from مشرق نیوز Website.
معاون پژوهشی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر با بیان اینکه این عالم شهید هنوز ناشناخته هستند، گفت: برخی از ارجاعاتی که به اندیشه شهید صدر وجود دارد، غیردقیق و گاهی بر خلاف اندیشه ایشان است.

Last News