جبهه «نجات» اعلام موجودیت کرد

Readable article with جبهه «نجات» اعلام موجودیت کرد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
جبهه ایرانی اسلامی «نجات» از سوی سازمان دفاع از منافع ملی تشکیل و از همه احزاب پروانه دار دعوت به عمل آورده که به این جبهه بپیوندند.

Last News