واکنش وزارت خارجه به اقدام ضدایرانی سوئد

Readable article with واکنش وزارت خارجه به اقدام ضدایرانی سوئد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با محکومیت ارائه قطعنامه حقوق بشری سوئد علیه ایران گفت: ارائه پیش نویس قطعنامه حقوق بشری موضوع جدیدی نیست و ارتباطی با سفر نخست وزیر سوئد به کشورمان ندارد.

Last News