اظهارنظر یک مقام قضایی درخصوص مرخصی مهدی هاشمی

Readable article with اظهارنظر یک مقام قضایی درخصوص مرخصی مهدی هاشمی Title Obtained from مشرق نیوز Website.
مهدی هاشمی از ۱۹ دی و به دنبال فوت پدرش آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرخصی بسر می برد که این مرخصی یک بار تا ۲۵بهمن ماه و بار دیگر تا امروز یعنی ۳۰ بهمن تمدید شده بود.

Last News