عکس/کف گرگی در جام جهانی کرمانشاه

Readable article with عکس/کف گرگی در جام جهانی کرمانشاه Title Obtained from مشرق نیوز Website.
استفاده از کف گرگی در کشتی مرسوم است و کشتی گیران با استفاده از این ترفند سعی در برهم زدن تعادل حریف دارند.

Last News