چرا فرودگاه مشهد دچار بحران شد؟

Readable article with چرا فرودگاه مشهد دچار بحران شد؟ Title Obtained from مشرق نیوز Website.
مدیر کل شرکت فرودگاه های خراسان رضوی گفت : علت تاخیر در خروج برخی پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد عدم وجود تجهیزات کافی شرکت های(هندل کننده) پشتیبانی کننده شرکت های هواپیمایی است .

Last News

Last Posts