مهم‌ترین پیش‌بینی‌های مربوط به سوریه در غرب

Readable article with مهم‌ترین پیش‌بینی‌های مربوط به سوریه در غرب Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
در این نوشتار سعی داریم مهم‌ترین پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط شماری از اندیشکده‌های مهم بین‌المللی را در خصوص وضعیت سوریه در سال 2017 بررسی نماییم تا از این رهگذر، چشم‌اندازهای احتمالی در این خصوص ترسیم گردد.