فوتبال با ران؛ مکزیک مسابقه‌ای ۳۰۰۰ ساله را از سر گرفت

Readable article with فوتبال با ران؛ مکزیک مسابقه‌ای ۳۰۰۰ ساله را از سر گرفت Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
فینال یک بازی که پس از ۳۰۰۰ سال دوباره از سر گرفته شده در شهر تئوتیئواکان مکزیک انجام شد. این بازی در سال‌های دور و پیش از این که کشورگشایان اسپانیایی آن را ممنوع کنند در آمریکای مرکزی برگزار می‌شد.

Last News