آزمایش پانسمان هوشمند 'در یک سال آینده آغاز می‌شود'

Readable article with آزمایش پانسمان هوشمند 'در یک سال آینده آغاز می‌شود' Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
آزمایش بالینی پانسمان هوشمند که روند بهبود زخم را ارزیابی کرده و نتیجه آن را در هر لحظه در اختیار پزشکان قرار می‌دهد می‌تواند در یک سال آینده آغاز شود. این کارآزمایی در موسسه علوم زیستی دانشگاه سوآنزی انجام خواهد شد.

Information

Last News