العهد: تل آویو از تهران هراس دارد

Readable article with العهد: تل آویو از تهران هراس دارد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
ارزیابی صهیونیست ها نشان می دهد تل آویو از پیامهای تهران هراس دارد.